Rss

Usługi

Od początku istnienia firmy Carpenter Consulting, doskonalimy usługi związane z oceną kompetencji i badaniem efektywności pracy. Naszym celem jest wypełnienie wszystkich potrzeb naszych Klientów, związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi. Wśród naszych usług znajdują się zatem:

Executive Search

Executive Search, czyli doradztwo w zakresie rekrutacji kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, jest naszą główną usługą od początku istnienia firmy, czyli od 2005 roku. Realizację projektu rekrutacyjnego poprzedzamy zebraniem informacji na temat firmy naszego Klienta, jego oczekiwań wobec poszukiwanego kandydata, stawianych mu wyzwań i celów, a także rozpoznaniem kultury organizacji i jej strategii rozwoju.

Proces rekrutacyjny prowadzony jest od początku do końca przez jednego, doświadczonego konsultanta, który realizuje zarówno proces poszukiwań, spotkań z kandydatami, opracowuje raporty i jest w stałym kontakcie z kandydatami. Ewaluacja kandydata oparta jest o pogłębiony wywiad, podczas którego weryfikowane są jego kompetencje i inne postawione przez Klienta wymagania. Wywiad poszerzamy o elementy Assessment Centre, które dają nam możliwość głębszego poznania faktycznego poziomu kompetencji miękkich, a także precyzyjnego określenia poziomu wiedzy i umiejętności poprzez pobranie próbek pracy. Proces weryfikacji jest kontynuowany w trakcie sprawdzania referencji kandydata.

Audyt kompetencji

Audyt kompetencji identyfikuje potencjał​ menedżera oraz wysoką trafność przewidywania jego sukcesu zawodowego. Uczestnik poddawany jest różnorodnym zadaniom badającym jego postawę, sposób reagowania w sytuacjach stresowych, mocne i słabe strony w ramach badanych kompetencji. Carpenter Consulting posiada i na bieżąco rozwija komplet autorskich zadań, gotowych do wykorzystania przez naszych Klientów. Każde z zadań jest indywidualnie dopasowywane do profilu firmy Klienta, celu badania i ocenianych kompetencji.

Ocena 360°

Ocena 360 stopni, a więc ocena kompetencji pracowników firmy, przez współpracowników, przełożonych, podwładnych oraz samoocena, wykorzystywana jest jako narzędzie weryfikujące potrzeby szkoleniowe pracowników lub jako wsparcie ocen rocznych. Ewaluacji podlegają kompetencje, których oczekiwany poziom uzgadniany jest przed rozpoczęciem badania. Każda z osób oceniających określa prawdziwość podanych w kwestionariuszu stwierdzeń, poziomując tym samym kompetencje ocenianego. Wynikiem analizy zebranych danych jest indywidualny raport, zawierający opis silnych i słabych stron kandydata, zagrożeń i możliwości jakie wiążą się z dalszym rozwojem jego kariery w firmie. Etapem wieńczącym ocenę, jest indywidualna sesja uczestnika oceny z konsultantem, w trakcie której omawiane są wyniki i nakreślane kierunki dalszego rozwoju. Carpenter Consulting posiada autorskie narzędzie on-line umożliwiające tworzenie spersonalizowanych kwestionariuszy oraz modeli kompetencyjnych w oparciu o rozpisaną na poziomy bibliotekę kompetencji.

Outplacement

Outplacement jest narzędziem stosowanym w sytuacji likwidacji stanowiska, co zazwyczaj jest wynikiem restrukturyzacji lub połączenia przedsiębiorstw. O ile fuzja jest pozytywnym zastrzykiem dla firmy, o tyle jej negatywne skutki odczuwają pracownicy obojga łączących się spółek. Stosowany przez nas outplacement indywidualny, przeprowadzany jest w sytuacjach pojedynczych zwolnień i dotyczy najczęściej kadry kierowniczej oraz wysokiej klasy specjalistów. Celem programu indywidualnego jest udzielenia wsparcia pracownikom, którzy stoją przed trudną sytuacją życiową jaką jest znalezienie nowego miejsca pracy. Outplacement realizowany jest zazwyczaj w okresie 3 miesięcy, jednak Konsultant zaangażowany jest w niego tak długo, jak długo jego pomocy oczekują objęci programem pracownicy. Uczestnicy outplacementu mogą liczyć na wsparcie psychologiczne, konsulting kariery oraz wsparcie w aktywnym poszukiwaniu nowego miejsca pracy.