Rss

Czego oczekują pracodawcy?

Data publikacji: 15 lutego 2010
Czego oczekują pracodawcy? Autor: Anna Koper, Gazeta Giełdy PARKIET

Umie­jęt­ność szyb­kie­go re­ago­wa­nia na zmia­ny, ela­stycz­ność i kre­atyw­ność – tych cech ocze­ku­ją obec­nie przed­się­bior­stwa od pra­cow­ni­ków. Du­żą wa­gę przy­wią­zu­ją rów­nież do re­fe­ren­cji udzie­lo­nych przez po­przed­nich pra­co­daw­ców.

W cza­sie po­gor­sze­nia ko­niunk­tu­ry go­spo­dar­czej fir­my więk­szą uwa­gę zwra­ca­ją na do­świad­cze­nie pra­cow­ni­ków i ich osią­gnię­cia w po­przed­nich miej­scach pra­cy, a nie na wy­kształ­ce­nie – oce­nia­ją przed­sta­wi­cie­le firm he­ad­-hun­ter­skich. Zmie­nia­ją się rów­nież spo­so­by re­kru­to­wa­nia. Za­trud­nie­ni co­raz więk­sze zna­cze­nie przy­wią­zu­ją bo­wiem do sta­bil­no­ści oraz sy­tu­acji ich pra­co­daw­cy. /.../